Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2010

δολωματικοί ψεκασμοί

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνεται ότι θα πραγματοποιηθούν δολωματικοί ψεκασμοί την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2010, στις κτηματικές εκτάσεις των πιο κάτω Δήμων και στα εξής Δημοτικά Διαμερίσματα:

Δήμο Χάλκειας.

Δήμο Ναυπάκτου (εκτός των Δ.Δ. Αφροξυλιάς, Βομβοκούς και Ριγανίου).

Δήμο Στράτου (Δ.Δ. Ρίγανης).

Δήμο Αντιρρίου

Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2010

Υπεγράφη η ΚΥΑ για τη ΝΑΒΙΠΕ Αστακού

Υπεγράφη η ΚΥΑ για τη ΝΑΒΙΠΕ Αστακού ανοίγοντας το δρόμο για τη μεγάλη επένδυση,που θα αλλάξει το παραγωγικό τοπίο στη δυτική Ελλάδα -αρκεί φυσικά να μη πέσει στο κενό και αυτή η προσπάθεια .Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά η επέκταση του αγωγού φυσικού αερίου και στη  Μεγαλόπολη μέσω Πατρών.
Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), για την επέκταση των χρήσεων στη ΝΑΒΙΠΕ Αστακού, που τελικώς και μετά από κάποιους μήνες καθυστέρηση, υπεγράφη από τους συναρμόδιους υπουργούςπροβλέπει μεταξύ άλλων


Τη δημιουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από καύσιμα LPG, και αποθηκών αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG
Η Κοινή Υπουργική Απόφαση αποτελούσε βασική προϋπόθεση για να προχωρήσει η αδειοδοτική διαδικασία του μεγάλου project της Quatar Petroleum. Σύμφωνα τουλάχιστον με το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης που είχε συντάξει η αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΚΑ, προβλέπεται ότι στη ΝΑΒΙΠΕ Αστακού μπορούν να εγκατασταθούν:

- Δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαιοειδών: δύο δεξαμενές αποθήκευσης ασφάλτου διαμέτρου 18 μ., ύψους 10 μ., όγκου 2543 τετραγωνικών μέτρων, δύο δεξαμενές αποθήκευσης μαζούτ διαμέτρου 18 μ., ύψους 10 μ., όγκου 2543 τετραγωνικών μέτρων, οκτώ δεξαμενές αποθήκευσης ντίζελ διαμέτρου 18 μ., ύψους 10 μ., όγκου 2543 τετραγωνικών μέτρων, τέσσερις δεξαμενές αποθήκευσης βενζίνης διαμέτρου 18 μ., ύψους 10 μ., όγκου 2543 τετραγωνικών μέτρων και δύο δεξαμενές έρματος διαμέτρου 18 μ., ύψους 10 μ., όγκου 2543 τετραγωνικών μέτρων.

- Ηλεκτροπαραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, αποκλειστικά από αέρια καύσιμα (LPG) με μονάδες συνδυασμένου κύκλου υψηλές απόδοσης (CCGT) μέχρι 1.1 GWe. Χώρος εγκατάσταση: Ο.Τ. 2. Εκτιμώμενη επιφάνεια: 50 στρ. περίπου

- Αποθήκευση/ Αεριοποίηση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) μέχρι 250.000 τετραγωνικά μέτρα (2 x 125.000 τετραγωνικά μέτρα) – Ετήσια διακίνηση 6,5 x 106 τετραγωνικά μέτρα. Χώρος εγκατάστασης: Ο.Τ. 14. Εκτιμώμενη επιφάνεια: 60 στρέμματα

- Επεκτάσεις ενεργειακών δικτύων:
Α) Ηλεκτρική διασύνδεση της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με το Κέντρο Υψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Αχελώου, μέσω υπογείου αγωγού 400KV
B) Ηλεκτρική διασύνδεση της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με την Ιταλία μέσω υποβρυχίου αγωγού HVDV
Γ) Η σύνδεση της μονάδας αποθήκευσης και αεριοποίησης LNG με τον ελληνοιταλικό αγωγό φυσικού αερίου

Δ) Η σύνδεσης της μονάδας αποθήκευσης και αεριοποίησης LNG με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) στη Μεγαλόπολη μέσω Πατρών

Αναφορικά με την ασφάλεια των εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής, αποθήκευσης, αεριοποίησης LNG/LPG και παραγωγής ελαίων για βιοκαύσιμα η ΚΥΑ προβλέπει:
- Για την κατασκευή και λειτουργία των εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ θα πρέπει να εφαρμόζονται οι Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικής, όπως προβλέπεται από τα αντίστοιχα Reference Documents (BREFS) για τις εγκαταστάσεις και τα συνοδά αυτών έργα
- Ο Σταθμός Ηλεκτροπαραγωγής να διαθέτει Μονάδα δέσμευσης και αποθήκευσης του Διοξειδίου του Άνθρακα ώστε να ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές CO2.
- Η σχεδίαση και η κατασκευή των δεξαμενών αποθήκευσης LPG να γίνει σύμφωνα με την ΥΑ με Αριθ. Δ3/14858/93, (ΦΕΚ 477/Β/1-7-93), «Καθορισμός Τεχνικών Προδιαγραφών, διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεων για τη χρήση αυτού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες», όπως κάθε φορά ισχύει
- Η σχεδίαση και η κατασκευή των δεξαμενών αποθήκευσης LNG να γίνει σύμφωνα με τον NFPA 59A «Standard for the Production, Storage and Handling of Liquified Natural Gas (LNG)».
- Η αποθήκευση LPG και LNG να γίνεται αποκλειστικά και μόνο σε κρυογενικές υπόγειες ή ημι-θαμμένες δεξαμενές.
- Για την κατασκευή και λειτουργία καθεμίας από τις ανωτέρω εγκαταστάσεις και εν συνόλω, θα πρέπει να κατατεθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ προκειμένου να εκγριθούν συγκεκριμένοι και αναλυτικοί περιβαλλοντικοί όροι που να ανατιμετωπίζουν όλα τα θέμα από την εγκατάσταση και λειτουργία των νέων δραστηριοτήτων στη ΝΑΒΙΠΕ.
- Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και αεροποίησης LPG και LNG ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας SEVESO II όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΚΥΑ 12044/613/2007 «Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/105/ΕΚ – Οδηγία Seveso (ΦΕΚ 376Β/19-03-2007 όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 2259Β/27-11-2007)».
Ως εκ τούτου θα πρέπει στη φάση της έγκρισης των ΜΠΕ των εν λόγω μονάδων να υποβληθούν για έγκριση και οι σχετικές Μελέτες Ασφαλείας σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία καθώς και τη με αριθμό 11508/18-2-2009 Απόφαση «έγκριση ειδικού πλαισίου για τη βιομηχανία και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» - (ΦΕΚ 151/ τεύχος ειδικών απαλλοτριώσεων και πολεοδομικών θεμάτων / 13-4-2009)- Εδάφιο 7 Άρθρου 5
- Οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που θα υποβληθούν για την κατασκευή και λειτουργία των μονάδων αποθήκευσης και αεριοποίησης Υγραερίων (LPG) και Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) καθώς και οι σχετικές Μελέτες Ασφαλείας θα πρέπει εκτός των άλλων να εξετάζουν και τις διάφορες εναλλακτικές λύσεις, τις σχετικές με θέματα ασφαλείας τόσο στο χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό όσο και στις λειτουργικές διαδικασίες.
- Στο στάδιο της έγκρισης των ΜΠΕ να υποβληθεί πρόταση με τις αναγκαίες κατευθύνσεις περιορισμού των χρήσεων για στις περιοχές επιρροής των εγκαταστάσεων. Η υλοποίηση των κατευθύνσεων αυτών αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας των μονάδων.
- Να ληφθεί μέριμνα για την προσωρινή αποθήκευση (σε silos) καθώς και για την τελική διάθεση του στερεού παρα-προϊόντος της παραγωγής ελαίου για την παραγωγή βιοκαυσίμων.
- Ο χειρισμός των διαφόρων χημικών ουσιών να βασίζεται στα αντίστοιχα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS).
- Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας όπως προβλέπονται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς κανονισμούς.

Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2010

Επίσκεψη Κατσιφάρα σε Σώκο

Επίσκεψη Κατσιφάρα σε Σώκο   και με αιχμές του δεύτερου κατά πάντων, και δεν είναι λίγοι αυτοί που ¨'εκτόξευσαν πυρά ' μετά το χρίσμα  ....φυσικά !!!!
Οι εργοταξιακοί χώροι στη κορυφή της αντζέτας  κατά τη συνάντηση Σώκου -Κατσιφάρα στη Νομαρχία.
τα χαμόγελα αφήνουν περιθώρια για σκέψεις ...
Σε γραπτή του δήλωση ο κ.Σωκος αναφέρει:
"Mε τον κ. Κατσιφάρα δεν γνωριστήκαμε τώρα, γνωριζόμαστε τουλάχιστον είκοσι πέντε χρόνια και έχουμε μια κοινή πορεία.
Του ευχήθηκα να έχει καλή επιτυχία στο έργο του.
Του ανατέθηκε μια εντολή, να είναι υποψήφιος Περιφερειάρχης και να κερδίσει τις εκλογές.
 Γνωρίζετε ότι σ’ αυτή την υπόθεση ήμουν υποψήφιος.
Δεν μου δόθηκε αυτή η δυνατότητα από το ΠΑΣΟΚ, να δώσω τη μάχη για την αυτοδιοίκηση Β΄ βαθμού στην περιοχή μας.
Από κει και μετά, οφείλω να ενημερώσω τον κ. Κατσιφάρα για θέματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη και την πρόοδο στο νομό μας.
Και αυτά τα θέματα είναι πολλά και πολύ σημαντικά.
Του έδωσα τέσσερις φακέλους.
Τον ενημέρωσα για το κεφαλαιώδους σημασίας, θέμα για το Νομό και την περιοχή, το θέμα της εκτροπής του Αχελώου.
Όπως γνωρίζετε η αυτοδιοίκηση του νομού μας, οι δήμοι, η ΤΕΔΚ και
η Νομαρχία δίνουν έναν αγώνα και έχουν κερδίσει όλες τις αποφάσεις στα θεσμικά όργανα.
Σήμερα, το μέλλον του έργου αυτού κρίνεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Θα πρέπει λοιπόν η Περιφέρεια να έχει συνέχεια στις ενέργειες που έχουμε κάνει.
Αυτό είναι μια υποχρέωση που προκύπτει μέσα από τη βούληση του λαού της Αιτωλοακαρνανίας, μέσα από τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων και των εκπροσώπων του Νομαρχιακού Συμβουλίου και βεβαίως των δημοτικών συμβουλίων και των άλλων φορέων.
Η υπόθεση της εκτροπής του Αχελώου βρίσκεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και θα πρέπει η συμμετοχή του Περιφερειάρχη και του Περιφερειακού Συμβουλίου να είναι συμμετοχή υποστήριξης των θέσεών μας.
Δεν μπορεί να διακοπεί αυτό.
Βεβαίως ο καθένας μπορεί να ασκήσει την οποιαδήποτε πολιτική αλλά σε κάποια πράγματα πρέπει να υπάρχει συνέχεια.
Ένα δεύτερο ζήτημα είναι η ενημέρωση που έκανα και ο φάκελος που παρέδωσα για τη μεγάλη επένδυση στο Πλατυγιάλι Αστακού.
Όπως γνωρίζετε η Αιτωλοακαρνανία μετατρέπεται σε ένα μεγάλο ενεργειακό κόμβο, το Νομαρχιακό Συμβούλιο αλλά και το σύνολο του λαού της Αιτωλοακαρνανίας είναι υπέρ αυτής της μεγάλης επένδυσης, η οποία προχωράει με γοργούς ρυθμούς.
 Έχουν εκδοθεί κοινές υπουργικές αποφάσεις για περιβαλλοντικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια και τη διάθεσή της.
Στεκόμαστε αλληλέγγυοι και υπερασπιστές στην προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να πραγματοποιηθεί αυτή η επένδυση και νομίζω ότι ο κ. Κατσιφάρας έπρεπε να αποκτήσει και τη γνώση αλλά και την υποστηριχτική θέση προς την επένδυση αυτή.
Γνωρίζετε βέβαια πως αυτή την επένδυση την αντιστρατεύονται διάφορα συμφέροντα.
Είναι εκείνοι που δεν θέλουν να χάσουν από την πίτα της ενέργειας στην Ελλάδα.
Αυτό όμως δεν έχει να κάνει με τα συμφέροντα της Ελλάδας και της περιοχής. Έχει να κάνει με τα συμφέροντα των λίγων  Είναι τεράστια θέματα που ο υποψήφιος Περιφερειάρχης πρέπει να συμπεριλάβει στο πρόγραμμά του και να είναι ξεκάθαρος στην επαφή του με την κοινωνία.
Το τρίτο ζήτημα έχει να κάνει με τους εργοταξιακούς χώρους στο Αντίρριο.
Εκεί κάνουμε μια προσπάθεια, η Νομαρχία, ο Δήμος Αντιρρίου και υποχρεώσαμε την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου να εκτελέσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο βαίνει προς διακήρυξη.
Οι διαδικασίες είναι έτοιμες.
 Έχει καθυστερήσει ένα χρόνο ο ορισμός της καινούριας διοίκησης της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου η οποία εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης και έχει και την ευθύνη για την προκήρυξη αυτή.
Νομίζω ότι σ’ αυτό το έργο πρέπει να δοθεί η ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία με γνώμονα το συμφέρον της κοινωνίας και κυρίως να έχουμε το αποτέλεσμα που επιβάλλεται να έχουμε και όχι κάποια συμφέροντα να είναι επικυρίαρχα στην περιοχή.
Ο καθένας καταλαβαίνει τι εννοώ και ο κ. Κατσιφάρας ως καινούριος στα πράγματα της περιοχής μας οφείλει να έχει τη γνώση, την οποία εγώ τουλάχιστον οφείλω να του παράσχω.
Παρέδωσα και ένα επιπλέον φάκελο που έχει να κάνει με τους οδικούς άξονες και τα μεγάλα έργα στην περιοχή.
Το 2007 υποχρεώσαμε την κυβέρνηση του Καραμανλή και του κ. Σουφλιά να εντάξουν στις προτεραιότητές τους τον οδικό άξονα Αμβρακία-Άκτιο.
Το έργο αυτό δημοπρατήθηκε κάτω από δύσκολες συνθήκες.
Με την ανάληψη της καινούριας ηγεσίας του Υπουργείου, μετά τις εκλογές, οι υπηρεσίες που είχαν δημοπρατήσει αυτό το έργο επιχείρησαν να το ακυρώσουν λέγοντας πως δεν είναι ώριμο, δεν έχουν γίνει οι απαλλοτριώσεις κ.τ.λ.
Επεμβήκαμε σ’ αυτό και δώσαμε λύση και ήδη έχει εγκατασταθεί εργολάβος.   Λέγονται διάφορα αλλά δεν νομίζω ότι αξίζει να τα σχολιάσουμε περαιτέρω.
Το έργο αυτό κλείδωσε, δημοπρατήθηκε, υπογράφτηκε  η σύμβαση, εγκαταστάθηκε ο εργολάβος.
 Ένα μέρος της εργολαβίας ακυρώθηκε, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία για την εξέλιξη του έργου, υπάρχουν διαδικασίες που προβλέπουν ποιος αντικαθιστά.
Το άλλο έργο είναι ο οδικός άξονας Κεφαλόβρυσο-Πλατυγιάλι-Αστακός.
Είναι καινούρια χάραξη, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση έχει ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες αφού πρώτα άλλαξε και τις μελέτες και έχουμε περιβαλλοντική αδειοδότηση-έγκριση από το Νομαρχιακό Συμβούλιο για το τμήμα Γουριά-Πεντάλοφο προς Πλατυγιάλι.
Μένει να δοθεί η μελέτη της καινούριας γέφυρας στη Γουριά και το κομμάτι από Πλατυγιάλι μέχρι Αστακό.

Και βεβαίως υπάρχει το μεγάλο ζήτημα που έχει να κάνει με τον άξονα Αγρίνιο-Καρπενήσι-Λαμία το οποίο απ’ ότι θυμάστε είχε ενταφιαστεί και δεν ξέρω κατά πόσο είναι διατεθειμένοι να το προχωρήσουν, νομίζω όμως ότι είναι μια υποχρέωση που η Ελληνική Κυβέρνηση πρέπει να τηρήσει απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο κ. Σώκος απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον ορισμό του αντιπεριφερειάρχη στην Αιτωλοακαρνανία σημείωσε τα εξής:
«Ως προς το θέμα του αντιπεριφερειάρχητί θα κάνω και τί δε θα κάνω.
Μιλάω για τη λειτουργία μου ως μέλος του ΠΑΣΟΚ και ως μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ».
Τελειώνοντας ο κ. Σώκος επισήμανε ότι για μακρύ χρονικό διάστημα, η λάσπη που δέχτηκε ήταν πρωτόγνωρη.
«Λυπάμαι για την κατάντια μερικών, που θέλουν να το παίζουν και επιφανείς.
Είναι κατάντια,  για αυτούς που τα λένε τα γράφουν και κυρίως τα αναπαράγουν.
Είναι γνωστοί εκείνοι που βρίσκονται πίσω απ’ όλα αυτά.
Νομίζω ότι ο τόπος μας αξίζει καλύτερα και η κοινωνία μας περιμένει άλλα πράγματα από εκείνους στους οποίους εμπιστεύεται το μέλλον της».

ΔΥΟ..... ΣΕ ΕΝΑ !!!!! ΤΣΑΚΟΥΜΗ


Νέος Πρόεδρος της Αιτωλικής μετά τις εκλογικών σκοπιμοτήτων αναταράξεις ο πρώην Δήμαρχος Ευπαλίου Κώστας Τσακούμης.
Με ανακοίνωσή του το Δ.Σ. της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ δήλωσε οτι "κατά τη συνεδρίαση της 10ης Σεπτεμβρίου 2010 ασχολήθηκε με τις τοποθετήσεις των κ.κ. Νταουσάνη, Κονίδα και Καρακώστα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπάκτου της 31ης Αυγούστου 2010 και επανεξέτασε τις από 6-9-2010 υποβληθείσες παραιτήσεις του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Δ.Σ.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης πραγματοποιήθηκε ειδική συνεδρίαση στην οποία είχε δοθεί η δυνατότητα στους κ.κ. Νταουσάνη, Κονίδα και Καρακώστα να διευκρινίσουν και να τεκμηριώσουν τις τοποθετήσεις τους στο Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπάκτου της 31ης Αυγούστου 2010, οι οποίες αναφέρονταν στην εταιρεία. Στην ειδική συνεδρίαση παραβρέθηκε μόνο ο κ. Καρακώστας, ο οποίος διευκρίνισε ότι δεν έκανε καμία καταγγελία κατά του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας και ότι οι καταγγελίες των κ.κ. Νταουσάνη και Κονίδα δεν τον αφορούν, καθότι ναι μεν ο κ. Κονίδας ανέφερε ότι οι επικεφαλής των παρατάξεων είχαν συζητήσει το θέμα μεταξύ τους, αλλά ο ίδιος δεν συμφώνησε με τις καταγγελίες.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δ.Σ., το οποίο ομόφωνα αποφάσισε τα εξής:
  1. Ο κ. Καρακώστας διευκρίνισε ότι δεν έκανε καμία καταγγελία και ο κ. Παπαθανάσης διευκρίνισε ότι η διατύπωσή του στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν λανθασμένη και δεν αποδέχεται τις καταγγελίες. Από την επιστολή των κ.κ. Νταουσάνη και Κονίδα δεν προκύπτουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν τις καταγγελίες τους, ενώ συνεχίζουν λανθασμένα να υποστηρίζουν ότι «Ο Νόμος με απόλυτο και ξεκάθαρο τρόπο ορίζει ότι οι διευθύνοντες σύμβουλοι εταιρειών μορφής όπως αυτή της Αιτωλικής δεν πρέπει να διατηρούνται στη θέση τους εφόσον επιθυμούν να είναι υποψήφιοι δήμαρχοι ή δημοτικοί σύμβουλοι κλπ. Ορίζει δε καταληκτική ημερομηνία παραίτησης την ημερομηνία ανακήρυξης της υποψηφιότητας από το πρωτοδικείο…». Επομένως, για το Δ.Σ. το θέμα θεωρείται λήξαν και δεν προκύπτει ανάγκη επιβολής ποινής προς μέλος του.
  2. Επαναλαμβάνει την παράκλησή του προς όλους τους υποψηφίους για αξιώματα της αυτοδιοίκησης να μην εμπλέκουν την εταιρεία στον προεκλογικό αγώνα, διότι η εταιρεία ανήκει στην αυτοδιοίκηση και όχι στα πρόσωπα που τη διευθύνουν προσωρινά. Επίσης, το Δ.Σ. δηλώνει ότι αναγνωρίζει το δημοκρατικό δικαίωμα των υπαλλήλων της εταιρείας να παρακολουθούν οποιαδήποτε πολιτική ομιλία ή/και να συμμετέχουν σε οποιοδήποτε πολιτικό σχηματισμό.
  3. Αποδέχεται τις παραιτήσεις του Προέδρου, κ. Παπαθανάση και του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Μπουλέ, προκειμένου να αποτρέψει κάθε κακόβουλη εμπλοκή της εταιρείας στον προεκλογικό αγώνα των προσεχών δημοτικών εκλογών. Οι κ.κ. Παπαθανάσης και Μπουλές παραμένουν ως απλά μέλη του Δ.Σ.
  4. Εκλέγει Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον πρώην Δήμαρχο Ευπαλίου, κ. Τσιακούμη Κωνσταντίνο.
  5. Δηλώνει ότι τα μέλη του Δ.Σ. θα συνεχίσουν το έργο που τους έχει ανατεθεί από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, ανεπηρέαστα από οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία, ώστε να συνεχιστεί η ανοδική πορεία της εταιρείας και να διασφαλιστεί η ομαλή και επιτυχής υλοποίηση και διαχείριση των προγραμμάτων που της έχουν ανατεθεί."


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

        Συνεδριάζει τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2010 στις 19:00 μ.μ. το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αιτωλοακαρνανίας (αίθουσα Ν.Σ., Διοικητήριο, Μεσολόγγι).
        Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης είναι τα εξής:
1. Συζήτηση – κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11, παρ. 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Νομαρχιακού Συμβουλίου – της επερώτησης του Νομαρχιακού Συμβούλου κ. Σολτάτου Γεωργίου, περί της συμμετοχής της ΑΝΑΙΤ Α.Ε. στην Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Αιολικό Πάρκο – Αρέντα Α.Ε.».
 2. Απόφαση του Ν.Σ. για την απ’ ευθείας αγορά – μοναδικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ. 242/1996 – ακινήτου εμβαδού 7.062,11 τ.μ. εκτός σχεδίου πόλης του Δήμου Ναυπάκτου στη θέση «Ξυνοροδιά», με σκοπό την ανέγερση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου και εξουσιοδότηση του κ. Νομάρχη για την υπογραφή του συμβολαίου αγοράς αυτού (από αναβολή, σχετικές οι αριθ. 169/2009 και 124/2010 αποφάσεις του Ν.Σ.).
      Εισηγητής: Ο κ. Πετρόπουλος Χρήστος (Αντινομάρχης). 
3. Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Βελτίωση Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου, Τμήμα Αγρίνιο – Αγ. Βλάσης» Ν.Α. Αιτωλ/νίας».
      Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης). 
  4. Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Φ/Β Σταθμός ισχύος 0,507 MW» στην περιοχή «Χαλιάδες» του Δήμου Νεάπολης Νομού Αιτωλ/νίας, της εταιρίας «ΕΥΣΑΪΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ».
      Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).
  5. Τροποποίηση του ετήσιου Νομαρχιακού Προγράμματος Σχολικής Στέγης έτους 2010.
      Εισηγητής: Ο κ. Πετρόπουλος Χρήστος (Αντινομάρχης).
  6.  Έγκριση του Ν.Σ. των εισηγήσεων της Δ/νσης Οικονομικού & Πληροφορικής σχετικά με τροποποιήσεις και αναμορφώσεις του προϋπολογισμού της Ν.Α., οικονομικού έτους 2010.
      Εισηγητής: Ο κ. Γαλαζούλας Αντώνης (Αντινομάρχης).
 7.  Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας Φωτεινής Σωτηροπούλου, επί γηπέδου έκτασης 16.000,71 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Μαύρικας» του Τοπικού Διαμερίσματος Παναιτωλίου, εκτός σχεδίου πόλεως Παναιτωλίου, του Δήμου Θεστιέων Νομού Αιτωλ/νίας.
      Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).

   8.   Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Τροποποίηση Ε.Π.Ο. για το Αιολικό Πάρκο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) δυναμικότητας 8 ανεμογεννητριών ονομαστικής ισχύος 2,5 MW (συνολική ισχύς ΑΣΠΗΕ 20 MW)» και γραμμής μεταφοράς μέσης τάσης για τη διασύνδεσή του, της εταιρίας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ», στη θέση «Σκοπιά» του Δήμου Ναυπάκτου Νομού Αιτωλ/νίας.
      Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).
 Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά επέκταση – εκσυγχρονισμό υφιστάμενου εργοστασίου παραγωγής ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα, εγκατεστημένης ισχύος 1.200,60 KW της «ΕΑΣ Αγρινίου» σε γήπεδο 4 στρεμμάτων στη θέση «Βοϊδολίβαδο» Αγρινίου του Δήμου Αγρινίου Νομού Αιτωλ/νίας.
      Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).
10. Έγκριση του Ν.Σ. της εισήγησης της Δ/νσης Διοικητικού & Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με τον καθορισμό του αριθμού των θέσεων και των ειδικοτήτων των εγκεκριμένων από την Επιτροπή του άρθρου 2, παρ. 1 της αριθ. 6/2009 Π.Υ.Σ. όπως αυτή ισχύει σήμερα, συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες της Ν.Α. .
      Εισηγητής: Ο κ. Γαλαζούλας Αντώνης (Αντινομάρχης).
 11. Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Εκμετάλλευση Λατομείου Σχιστολιθικών Πλακών στη θέση «Γιωργίτσι» του Τοπικού Διαμερίσματος Καραϊσκάκη του Δήμου Αστακού Νομού Αιτωλ/νίας».
      Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).
12. Τροποποίηση της αριθ. 31/2007 απόφασης του Ν.Σ., περί έγκρισης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Ν.Α. Αιτωλ/νίας και της ΑΝΑΙΤ Α.Ε., με αντικείμενο την υλοποίηση στα πλαίσια του διακρατικού κοινοτικού προγράμματος MEDOCC της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIB, της πρότασης διαπεριφερειακής συνεργασίας των χωρών της Μεσογείου με τίτλο: «Διαχείριση του κινδύνου των νιτρικών για διαρκή γεωργία στη Μεσόγειο».
      Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).
 13. Τροποποίηση της αριθ. 55/2010 απόφασης του Ν.Σ., περί έγκρισης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού – Ν.Α. Αιτωλ/νίας – Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων  με αντικείμενο αυτής: α) τις συμπληρωματικές ανασκαφικές έρευνες στους χώρους των αρχαίων θεάτρων της Πλευρώνας και των Οινιαδών καθώς και ο καθαρισμός των χώρων και β) την εκπόνηση σχετικής μελέτης αποκατάστασης και αναστήλωσης.
      Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης

Η είσοδος των Ιταλών στη Ναύπακτο ο Μπάμπης Κοτίνης ιστορεί ...

ο Μπάμπης Κοτίνης ιστορεί  την είσοδο των Ιταλών στη Ναύπακτο μέσα από το κανάλι του  nafpaktianews όπως αυτός τα έζησε . Μια αποκαλυπτική ...