Πέμπτη 24 Απριλίου 2014

Ακρόπολη και ναός Ποσειδώνα στο Μολύκρειο

ο χώρος του Ιερού της Αρχαίας Μολυκρείας
 σήμερα με τμήμα του ανασκαφικού έργου
«Ανασκαφικές έρευνες στο Αρχαίο Μολύκρειο».
Την αρχαία Μολυκρεία αναφέρει  ο Στράβωνας, ως γειτονική της Μακύνειας. Ο δε Θουκυδίδης μας πληροφορεί ότι από το 348 π.Χ. η Μολυκρεία ανήκε στην Αιτωλική Συμπολιτεία. Ο Παυσανίας αναφέρει την ύπαρξη ναού αφιερωμένο στον Ποσειδώνα.
απο τη νότια πλευρά του Ιερού έχεις πανοραμική
εικόνα του στενού του Ρίου και των
τεχνολογικών επιτευγμάτων της  εποχής μας


Λεπτομέρεια από το Ναό 
 Ο ίδιος μας λέει  ότι στον Ποσειδώνα ασέβησαν οι Ναυπάκτιοι Αμφιφάνης και Γανύκτωρας, οι οποίοι σκότωσαν τον ποιητή Ησίοδο και μετά κατέφυγαν στην περιοχή του Μολυκρείου. Επίσης ο Παυσανίας αναφέρει ότι και στο απέναντι ύψωμα στο αχαϊκό Ρίο υπήρχε ναός του Ποσειδώνα


.
με θέα το όρος Ταφιασσό ,
Παλιοβούνα σήμερα
Η επικρατούσα άποψη τοποθετεί την ακρόπολη της αρχαίας Μολύκρειας στη θέση «Ελληνικό». Σήμερα το «Ελληνικό» κακώς λέγεται της Βελβίνας, αφού ανήκει στο τοπικό  διαμέρισμα Μολυκρείου του τέως Δήμου Αντιρρίου.
Στη θέση αυτή έγιναν δύο ανασκαφές, το 1897 και το 1925, η πρώτη από τον Άγγλο Woodhouse και η δεύτερη από τον αρχαιολόγο Α. Ορλάνδο.
Ο Woodhouse βρήκε πρώτος στην κορυφή της στενής και μακριάς λοφοσειράς με εξαιρετική θέα προς τον Κορινθιακό, ερείπια οχύρωσης και ναού, ο οποίος σε αυτήν τη θέση που χτίστηκε μόνο στον Ποσειδώνα είναι φυσικό να ήταν αφιερωμένος 
σχεδιάγραμμα της ακρόπολης στο Μολύκρειο
από τον Α. Ορλάνδο

Από το αποτέλεσμα της ανασκαφής του Ορλάνδου σημειώνουμε τα ακόλουθα:
 «Η στενή και επιμήκης ακρόπολις εφ’ ης εύρηνται ο ναός και άλλα δημόσια κτίρια του Μολυκρείου, περιβάλλεται υπό συνεχούς τείχους, ούτινος δύναταί τις να παρακολουθήση την διαδρομήν κατά το πλείστον αυτής μέρος, αλλαχού μεν εν θεμελίω, αλλαχού δε μέχρις ύψους ενός και ημίσεος μέτρου. … Άξιον παρατηρήσεως είναι, ότι το τείχος τούτο αποφεύγει κατ’ αρχήν τας αποτόμους γωνίας χρησιμοποιούν την συνεχή καμπύλην, ίνα μη κάμη χρήσιν πύργων, αναμφιβόλως λόγω οικονομίας υλικού και εργασίας. …
Ολίγον έξωθεν του τείχους της ακροπόλεως προς νότον, ευρίσκεται μεγάλη κυκλική δεξαμενή διαμέτρου 5.35 μ. εκτισμένη δι’ ευμεγέθων αδρώς κατειργασμένων λίθων κατά το «αιγυπτιάζον» λεγόμενο σύστημα. Αι στρώσεις είναι οραταί μέχρι βάθους 3.00 μ., φαίνεται όμως διήκον πολύ βαθύτερον. … 
εικόνα της κυκλικής δεξαμενής


Το εμβαδόν, όπερ περικλείει ο περίβολος της ακροπόλεως, διαιρείται εις δύο επίπεδα: έν ψηλότερον (3 περίπου μέτρα) προς νότον και έν χαμηλότερον προς βορράν. Επί του υψηλοτέρου, ένθα η συστάς των μακρόθεν φαινομένων δένδρων, ευρίσκονται τα θεμέλια μεγάλου ορθογωνίου οικοδομήματος. …. Προς δυσμάς αυτού κατά την κλιτύν του σχηματιζόμενου ενταύθα λοφίσκου, υπάρχει λίθινον κυβικόν βάθρον μετά προθύσεως, όπερ είναι αναμφιβόλως βωμός.
Πολύ σπουδαιότερα κτίρια της ακροπόλεως – ναός και στοά – ευρίσκονται εις το χαμηλότερον, το βορειοδυτικόν επίπεδον αυτής και δη εις το άκρον της περιοχής, ούτως ώστε να σχηματίζεται προ του ναού η αναγκαία πλατεία προς τοποθέτησιν των βωμών και των αναθημάτων. 
σχεδιάγραμμα του ναού του Ποσειδωνα
 στο Μολύκρειο

Ο ναός έχει, ως συνήθως, το σχήμα επιμήκους ορθογωνίου διευθυνομένου όμως ουχί ακριβώς προς ανατολάς, αλλά με ισχυράν απόκλισιν προς νότον. Διατηρείται σήμερον ακεραία σχεδόν η κρηπίς του, κατασκευασμένη εκ φαιού ασβεστολίθου ειλημμένου εκ των πέριξ λατομείων. … Αι διαστάσεις του ναού κατά την ευθυντηρίαν είναι 14.37 χ 31.45 μ., κατά τι δηλαδή μικρότεραι των του ναού της Αφαίας και των του Θησείου. …. Το σύστημα της κατασκευής ήτο το διλιθικόν. ….. Το διλιθικόν σύστημα ήτο εν εφαρμογή από του 5ου ήδη αιώνος π. Χ. …. Δυνάμεθα να συναγάγωμεν και τον αριθμό των κιόνων του ναού, όστις ήτο 6 χ 13, ήτοι η συνηθιζομένη κατά τον 5ον και 4ον π.Χ. αιώνα αναλογία του α/2α+1.
Προς βορράν του ναού και σχεδόν προσκεκολλημένη εις την μακράν αυτού πλευράν εύρηται διπλή στοά βαίνουσα σχεδόν παραλλήλως προς τον άξονα του ναού. … Το μικρόν πάχος των τοίχων της στοάς και η ευτελής μάλλον κατασκευή των, συνδυαζόμενα και προς την προσκόλλησιν σχεδόν της στοάς προς τον ναόν με άγουσι να πιστεύσω, ότι η στοά είχε προσωρινόν χαρακτήρα χρησιμεύουσα ως εργαστήριον των λιθοξόων μέχρι της περατώσεως του ναού. Η δε παραμονή της δύναται να θεωρηθή ως μία ένδειξις, ότι ο ναός του Ποσειδώνος ουδέποτε επερατώθη».
φωτογραφία απο τις ανασκαφές
το 1925

Το καλοκαίρι του 2006 ξεκίνησαν νέες ανασκαφές από κλιμάκιο αρχαιολόγων με επικεφαλής τους Νίκο Καλτσά Διευθυντή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και την Αλίκη Μουστάκα, Καθηγήτρια Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
εικόνα από τη φετινή μας επίσκεψη
στο Αρχαίο Μολύκρειο
 Απρίλης του 2014
Την ανασκαφή συνέδραμαν Φοιτητές της αρχαιολογίας και εργάτες της ΛΣΤ Εφορείας Αρχαιοτήτων.
από την επίσκεψή μας στον ίδιο χώρο
το Φεβρουάριο του 2007
Με ιδιαίτερη προσοχή και σχολαστικότητα απομάκρυναν το χώμα και τις πέτρες από τις οριοθετημένες προς ανασκαφή περιοχές ψάχνοντας για ανθρώπινη δραστηριότητα.
Τα μέχρι σήμερα ευρήματα κρίνονται ικανοποιητικά.

Την Δευτέρα 28 Απριλίου 2014 στο αμφιθέατρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου (Τοσίτσα 1), ώρα 18.00,θα δοθεί διάλεξη από τον Δρ Νικόλαο Καλτσά, Επίτιμο Διευθυντή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με θέμα «Ανασκαφικές έρευνες στο Αρχαίο Μολύκρειο».


πηγές: ιστορικά μνημεία του Δήμου Αντιρρίου-πρόγραμμα περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης του 2006

Τετάρτη 9 Απριλίου 2014

ΛΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ : έφυγε νωρίς...

Πέθανε ενώ ταξίδευε με το κτελ για τα Τρίκαλα, όπου τον περίμενε η αδερφή του.Με αυτό τον τίτλο πέρασε από τα sosial media ο πρόωρος θάνατος του γνωστού μας ηθοποιού Λάκη Ξάνθη 
Ο ηθοποιός ένωσε έντονη αδιαθεσία και στην στάση για καφέ του 90 χιλιομέτρου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Σπυριδούλας Κάμπου και του flogit, ο Λάκης Ξάνθης έπαθε δυο βαρύ εγκεφαλικά και κατέληξε.
Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε χθες στο Μολύκρειο απ΄όπου καταγόταν από την πλευρά της μητέρας του .Αρκετά καλοκαίρι περνούσε τις διακοπές του τόσο στο Αντίρριο όσο και στο Μολύκρειο.
Ο Λάκης Ξάνθης μεσουράνησε στη χρυσή εποχή της βιντεοκασέτας και έγινε ιδιαιτέρως γνωστός από πολλές παιδικές παραστάσεις, που συμμετείχε, με την τελευταία του επιτυχία «Η χιονάτη και οι 7 νάνοι».
Ο Λάκης Ξάνθης είχε συμμετάσχει τα τελευταία χρόνια στα πολιτιστικά δρώμενα του Δήμου Αντιρρίου μέσα από τις καλοκαιρινές δράσεις με τη συμμετοχή του κυρίως σε παιδικές παραστάσεις.
Απο την πλευρά μας εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στους οικείους του .

Η είσοδος των Ιταλών στη Ναύπακτο ο Μπάμπης Κοτίνης ιστορεί ...

ο Μπάμπης Κοτίνης ιστορεί  την είσοδο των Ιταλών στη Ναύπακτο μέσα από το κανάλι του  nafpaktianews όπως αυτός τα έζησε . Μια αποκαλυπτική ...