Υπεγράφη η ΚΥΑ για τη ΝΑΒΙΠΕ Αστακού

Υπεγράφη η ΚΥΑ για τη ΝΑΒΙΠΕ Αστακού ανοίγοντας το δρόμο για τη μεγάλη επένδυση,που θα αλλάξει το παραγωγικό τοπίο στη δυτική Ελλάδα -αρκεί φυσικά να μη πέσει στο κενό και αυτή η προσπάθεια .Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά η επέκταση του αγωγού φυσικού αερίου και στη  Μεγαλόπολη μέσω Πατρών.
Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), για την επέκταση των χρήσεων στη ΝΑΒΙΠΕ Αστακού, που τελικώς και μετά από κάποιους μήνες καθυστέρηση, υπεγράφη από τους συναρμόδιους υπουργούςπροβλέπει μεταξύ άλλων


Τη δημιουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από καύσιμα LPG, και αποθηκών αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG
Η Κοινή Υπουργική Απόφαση αποτελούσε βασική προϋπόθεση για να προχωρήσει η αδειοδοτική διαδικασία του μεγάλου project της Quatar Petroleum. Σύμφωνα τουλάχιστον με το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης που είχε συντάξει η αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΚΑ, προβλέπεται ότι στη ΝΑΒΙΠΕ Αστακού μπορούν να εγκατασταθούν:

- Δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαιοειδών: δύο δεξαμενές αποθήκευσης ασφάλτου διαμέτρου 18 μ., ύψους 10 μ., όγκου 2543 τετραγωνικών μέτρων, δύο δεξαμενές αποθήκευσης μαζούτ διαμέτρου 18 μ., ύψους 10 μ., όγκου 2543 τετραγωνικών μέτρων, οκτώ δεξαμενές αποθήκευσης ντίζελ διαμέτρου 18 μ., ύψους 10 μ., όγκου 2543 τετραγωνικών μέτρων, τέσσερις δεξαμενές αποθήκευσης βενζίνης διαμέτρου 18 μ., ύψους 10 μ., όγκου 2543 τετραγωνικών μέτρων και δύο δεξαμενές έρματος διαμέτρου 18 μ., ύψους 10 μ., όγκου 2543 τετραγωνικών μέτρων.

- Ηλεκτροπαραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, αποκλειστικά από αέρια καύσιμα (LPG) με μονάδες συνδυασμένου κύκλου υψηλές απόδοσης (CCGT) μέχρι 1.1 GWe. Χώρος εγκατάσταση: Ο.Τ. 2. Εκτιμώμενη επιφάνεια: 50 στρ. περίπου

- Αποθήκευση/ Αεριοποίηση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) μέχρι 250.000 τετραγωνικά μέτρα (2 x 125.000 τετραγωνικά μέτρα) – Ετήσια διακίνηση 6,5 x 106 τετραγωνικά μέτρα. Χώρος εγκατάστασης: Ο.Τ. 14. Εκτιμώμενη επιφάνεια: 60 στρέμματα

- Επεκτάσεις ενεργειακών δικτύων:
Α) Ηλεκτρική διασύνδεση της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με το Κέντρο Υψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Αχελώου, μέσω υπογείου αγωγού 400KV
B) Ηλεκτρική διασύνδεση της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με την Ιταλία μέσω υποβρυχίου αγωγού HVDV
Γ) Η σύνδεση της μονάδας αποθήκευσης και αεριοποίησης LNG με τον ελληνοιταλικό αγωγό φυσικού αερίου

Δ) Η σύνδεσης της μονάδας αποθήκευσης και αεριοποίησης LNG με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) στη Μεγαλόπολη μέσω Πατρών

Αναφορικά με την ασφάλεια των εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής, αποθήκευσης, αεριοποίησης LNG/LPG και παραγωγής ελαίων για βιοκαύσιμα η ΚΥΑ προβλέπει:
- Για την κατασκευή και λειτουργία των εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ θα πρέπει να εφαρμόζονται οι Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικής, όπως προβλέπεται από τα αντίστοιχα Reference Documents (BREFS) για τις εγκαταστάσεις και τα συνοδά αυτών έργα
- Ο Σταθμός Ηλεκτροπαραγωγής να διαθέτει Μονάδα δέσμευσης και αποθήκευσης του Διοξειδίου του Άνθρακα ώστε να ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές CO2.
- Η σχεδίαση και η κατασκευή των δεξαμενών αποθήκευσης LPG να γίνει σύμφωνα με την ΥΑ με Αριθ. Δ3/14858/93, (ΦΕΚ 477/Β/1-7-93), «Καθορισμός Τεχνικών Προδιαγραφών, διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεων για τη χρήση αυτού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες», όπως κάθε φορά ισχύει
- Η σχεδίαση και η κατασκευή των δεξαμενών αποθήκευσης LNG να γίνει σύμφωνα με τον NFPA 59A «Standard for the Production, Storage and Handling of Liquified Natural Gas (LNG)».
- Η αποθήκευση LPG και LNG να γίνεται αποκλειστικά και μόνο σε κρυογενικές υπόγειες ή ημι-θαμμένες δεξαμενές.
- Για την κατασκευή και λειτουργία καθεμίας από τις ανωτέρω εγκαταστάσεις και εν συνόλω, θα πρέπει να κατατεθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ προκειμένου να εκγριθούν συγκεκριμένοι και αναλυτικοί περιβαλλοντικοί όροι που να ανατιμετωπίζουν όλα τα θέμα από την εγκατάσταση και λειτουργία των νέων δραστηριοτήτων στη ΝΑΒΙΠΕ.
- Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και αεροποίησης LPG και LNG ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας SEVESO II όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΚΥΑ 12044/613/2007 «Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/105/ΕΚ – Οδηγία Seveso (ΦΕΚ 376Β/19-03-2007 όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 2259Β/27-11-2007)».
Ως εκ τούτου θα πρέπει στη φάση της έγκρισης των ΜΠΕ των εν λόγω μονάδων να υποβληθούν για έγκριση και οι σχετικές Μελέτες Ασφαλείας σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία καθώς και τη με αριθμό 11508/18-2-2009 Απόφαση «έγκριση ειδικού πλαισίου για τη βιομηχανία και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» - (ΦΕΚ 151/ τεύχος ειδικών απαλλοτριώσεων και πολεοδομικών θεμάτων / 13-4-2009)- Εδάφιο 7 Άρθρου 5
- Οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που θα υποβληθούν για την κατασκευή και λειτουργία των μονάδων αποθήκευσης και αεριοποίησης Υγραερίων (LPG) και Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) καθώς και οι σχετικές Μελέτες Ασφαλείας θα πρέπει εκτός των άλλων να εξετάζουν και τις διάφορες εναλλακτικές λύσεις, τις σχετικές με θέματα ασφαλείας τόσο στο χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό όσο και στις λειτουργικές διαδικασίες.
- Στο στάδιο της έγκρισης των ΜΠΕ να υποβληθεί πρόταση με τις αναγκαίες κατευθύνσεις περιορισμού των χρήσεων για στις περιοχές επιρροής των εγκαταστάσεων. Η υλοποίηση των κατευθύνσεων αυτών αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας των μονάδων.
- Να ληφθεί μέριμνα για την προσωρινή αποθήκευση (σε silos) καθώς και για την τελική διάθεση του στερεού παρα-προϊόντος της παραγωγής ελαίου για την παραγωγή βιοκαυσίμων.
- Ο χειρισμός των διαφόρων χημικών ουσιών να βασίζεται στα αντίστοιχα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS).
- Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας όπως προβλέπονται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς κανονισμούς.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

«Η Ναυμαχία του Ρίου-Αντιρρίου».

Ένας σπουδαίος Έλληνας : ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ