Ανοικτές παραλιές

Μπορεί εδώ στην Ελλάδα να βρισκόμαστε στη δύνη των περιφερειακών-τοπικών εκλογών που σε συνδυασμό με τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε να συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα πολιτικής,στην Ευρώπη δουλεύουν πάλι για μας,μάλλον χωρίς εμάς.
Για τη περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος αλλά και για τους Δήμους που αναπτύσουν θαλάσσιο τουρισμό και οικονομική εκμετάλλευση των παραλίων τους,η πρόταση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον,όταν μάλιστα οδεύουμε σε ένα αποκεντρωμένο μοντέλο διοίκησης μετά τις περιφερειακές εκλογές.
Έτσι η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε πρόταση να συνεχιστεί για το διάστημα 2011–13 η χρηματοδοτική στήριξη της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ, η οποία χαράχθηκε το 2007.

Η πρόταση θα επιτρέψει στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη και στους εμπλεκόμενους παράγοντες του θαλάσσιου κλάδου να εξακολουθήσουν να υπηρετούν πιστά την αειφόρο χρήση , των θαλασσών και των ακτών. Η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική έχει ως αρχή τον ενιαίο τρόπο διαχείρισης και διακυβέρνησης για θέματα που αφορούν  τις θάλασσες και τις ακτές, και καλλιεργεί την αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των σχετικών με τη θάλασσα πολιτικών στην ΕΕ. Σκοπός της προτεινόμενης χρηματοδότησης, ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ, είναι να συνεχιστούν οι εργασίες που ξεκίνησαν το 2007 και οι οποίες αφορούν την εξάλειψη των φραγμών στην άσκηση πολιτικής, την εξοικονόμηση χρημάτων, τόσο στον ενωσιακό όσο και στους εθνικούς προϋπολογισμούς, και την απελευθέρωση συνεργειών με τη διασύνδεση όλων των τομέων πολιτικής που έχουν αντίκτυπο στη θάλασσα, όπως οι μεταφορές, η αλιεία, η τελωνειακή πολιτική και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.Η πρόταση κανονισμού που εγκρίθηκε σήμερα προβλέπει πρόγραμμα το οποίο θα προσφέρει σταθερό πλαίσιο για να διατηρηθεί η στήριξη των πρωτοβουλιών κατά τρόπο άρρηκτο. Με αυτήν θα προστεθεί αξία στα μέτρα που ήδη ανέλαβαν τα κράτη μέλη σε εθνικό ή περιφερειακό / τοπικό επίπεδο.(Βλέπε ΣΧΟΟΑΠ για Αντίρριο)

Στο πρόγραμμα εντοπίζονται έξι κύριοι τομείς δράσης:
- Προώθηση ενοποιημένης θαλάσσιας διακυβέρνησης σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ώστε να διασφαλιστεί ότι η λήψη αποφάσεων δεν στρέφεται γύρω από μία και μόνη πολιτική, αλλά συνεκτιμά ευρύτερα όλες τις δράσεις με αντίκτυπο στις θάλασσες.
- Εντοπισμός των ειδικών προκλήσεων και αναγκών των ευρωπαϊκών θαλάσσιων λεκανών σε σχέση με τις διάφορες επί μέρους τομεακές πολιτικές.
- Ανάπτυξη θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και ενοποιημένης διαχείρισης παράκτιων ζωνών προκειμένου να υπάρξει σταθερό πλαίσιο προγραμματισμού στη θάλασσα και να διασφαλιστεί η αειφόρος και οικονομικώς βιώσιμη ανάπτυξή της.
Η Θαλάσσια χωροταξία χρησιμεύει μεταξύ άλλων στις παράκτιες περιοχές για την προετοιμασία για τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, όπως η αυξανόμενη θαλάσσια περιεκτικότητα, πλημμύρες, τροποποίηση θαλάσσιων οικοσυστημάτων και τις επενδύσεις στην προστασία των ακτών.

- Ανάπτυξη ιδιαίτερης υποδομής θαλάσσιων γνώσεων που οδηγεί σε αξιόπιστα και υψηλής ποιότητας θαλάσσια δεδομένα τόσο για τις δημόσιες αρχές όσο και για τις επιχειρήσεις, μειώνοντας το επιχειρησιακό κόστος για χρήστες θαλάσσιων δεδομένων και ενδυναμώνοντας τον ανταγωνισμό και την καινοτομία.
- Ανάπτυξη κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγής πληροφοριών, το οποίο συγκεντρώνει όλα ειδικά για τον εν λόγω κλάδο συστήματα επιτήρησης και παρακολούθησης για να δοθεί μία περιεκτική εικόνα «θαλάσσιας συνειδητοποίησης», ώστε οι εθνικές αρχές να είναι καλύτερα εξοπλισμένες για να παρακολουθούν τις δραστηριότητες και να αντιδρούν σε όσες από αυτές είναι παράνομες ή σε απειλές στη θάλασσα.
- Προώθηση αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης, καινοτομίας και απασχόλησης σε θαλάσσιους κλάδους και παράκτιες περιφέρειες, εκπληρώνοντας τοιουτοτρόπως τους στόχους που τέθηκαν στη στρατηγική Ευρώπη 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

«Η Ναυμαχία του Ρίου-Αντιρρίου».

Ένας σπουδαίος Έλληνας : ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ